Η διαδικτυακή υπηρεσία pameodeon της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ODEON Α.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Μεσογείων 275, Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα) και το διακριτικό τίτλο ODEON S.A (εφεξής ODEON) έχει ως σκοπό την πληροφόρηση, επικοινωνία και ψυχαγωγία των χρηστών-επισκεπτών της. Η πρόσβαση στην ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία και η χρήση της μέσω της ιστοσελίδας www.pameodeon.gr ή μέσω των εφαρμογών της pameodeon σε κινητές συσκευές και «έξυπνες» τηλεοράσεις (Smart TVs) υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της ODEON και των χρηστών-επισκεπτών της. Ειδικότερα :
1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, σχέδιο, όνομα, εικόνα, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στη διαδικτυακή υπηρεσία pameodeon , αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ίδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων», όπως εκάστοτε μετά τις τροποποιήσεις του και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η Έλλάδα ισχύει. Απαγορεύεται κάθε πράξη αντιγραφής, μεταφοράς, καταφόρτωσης, μετάδοσης, αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή οιασδήποτε χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ODEON, χορηγουμένης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια υπό όρους με ή χωρίς αντάλλαγμα.
2. Η ODEON λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στην ανωτέρω διαδικτυακή της υπηρεσία να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα, αλλά δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.
3. Η διασύνδεση της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας με άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων, πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η ODEON δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε αυτές.
4. Η ODEON δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών της διαδικτυακής υπηρεσίας pameodeon, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης του ή αποθήκευσης στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ODEON ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων καθώς και των εμπορικών επωνυμιών και διακριτικών γνωρισμάτων, που περιέχονται στη διαδικτυακή υπηρεσία pameodeon.
6. Η ODEON διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο , περιεχόμενο και πληροφορία, που περιλαμβάνεται σε αυτόν, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.
7. Η ODEON θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού τόπου και των εφαρμογών της υπηρεσίας pameodeon, και των πελατών της, τα οποία θα δηλώνουν οικειοθελώς , και τα οποία θα έρθουν σε γνώση της βάσει των αιτημάτων που θα έχουν υποβάλει και των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιήσει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς. Τα ως άνω μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από νομικά πρόσωπα του ομίλου της ODEON για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και από χρηματοπιστωτικούς φορείς, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας της παρούσας υπηρεσίας. Οι χρήστες των ανωτέρω έχουν στο πλαίσιο ισχύος των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται από τον Νόμο 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000, καθώς και το Ν.3471/2006 και τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Η ODEON προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας pameodeon, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών (Ν.2251/1994) και την πραγματοποίηση πωλήσεων υπηρεσιών από απόσταση.
9. Η διαδικτυακή υπηρεσία pameodeon περιέχει διαφημίσεις καθώς και προβολή άλλου υλικού διαφημιστικού χαρακτήρα και σκοπού: Η ODEON δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι των επισκεπτών του διαδικτυακού της τόπου ή τρίτων που ενδεχομένως θίγονται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη η παράλειψη, ανακρίβεια, ή παράλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία σχετικά με το περιεχόμενο της διαφήμισης.
10. Η εκ μέρους σας πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία pameodeon.gr επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Pameodeon
Περιορισμός Ηλικίας
Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία του “pameodeon”, θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών.
Δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην υπηρεσία pameodeon, ή έχετε λάβει τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό του. Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να αποκτήσουν ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης για ταινίες με ακατάλληλο περιεχόμενο (γονικός έλεγχος).

Η Αδεια Χρήσης σας  
H Αδεια χρήσης σας είναι μια μη αποκλειστική, περιορισμένη άδεια χρήσης της υπηρεσίας pameodeon, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και προβολής για ιδιωτική κατ’ οίκον προβολή του οπτικοακουστικού περιεχομένου (Περιεχόμενο) με μετάδοση συνεχούς ροής (Video Streaming) και μόνο  για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους.
Το Περιεχόμενο Επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση και θέαση του περιεχομένου προσωπικά και για μη εμπορικούς σκοπούς, σε συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους. Δεν επιτρέπεται, είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού, ιστοσελίδας, οιασδήποτε διαδικτυακής υπηρεσίας (web based), ή άλλα μέσα να αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, παρακάμψετε, αποφύγετε, παρεμβάλετε, ή προσβάλετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που υπάρχουν με σχετική σήμανση στο Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μηχανισμό διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, συσκευή, ή άλλο μηχανισμό προστασίας του Περιεχομένου ή μηχανισμό ελέγχου στην πρόσβαση με το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών φιλτραρίσματος γεωγραφικών θέσεων μέσω παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών IP. Δεν επιτρέπεται είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού, ιστοσελίδας, web-based υπηρεσίας, ή αντιγραφής άλλου μέσου, καταφόρτωση (downloading), η υποκλοπή ροής (streaming), η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αρχειοθέτηση, διανομή, η ανάρτηση (uploading), δημοσίευση, τροποποίηση, μετάφραση, μετάδοση, παρουσίαση, εμφάνιση, πώληση, μετάδοση ή αναμετάδοση του περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση του περιεχομένου σε ροή (stream) ή αναμετάδοση του περιεχομένου μέσω, οποιουδήποτε εξοπλισμού ή λογισμικού ή να το καταστήσετε διαθέσιμο μέσω οιασδήποτε μορφής συνδέσεων. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε, αναδημιουργήσετε, διανείμετε ή διαφημίσετε οποιοδήποτε ευρετήριο ολοκλήρου ή μέρους του περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται να αναπτύξετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο, έστω και μη κερδοσκοπική. Το Περιεχόμενο που καλύπτεται από τους περιορισμούς αυτούς συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμό, οποιοδήποτε κείμενο, γραφικά, διάταξη παρουσίασης (Layout), διασύνδεση, λογότυπα, φωτογραφίες, υλικό βίντεο (Video) και ήχου (audio), καθώς και στιγμιότυπα. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία παράγωγων έργων ή υλικών που προέρχονται από τροποποίηση ή με καθ 'οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου μοντάζ, mash-ups και παρόμοια βίντεο, ταπετσαρίες (wallpapers), θέματα επιφάνειας εργασίας (desktop themes), ευχετήριες κάρτες, και εμπορεύματα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ακόμα και αν πρόκειται να δοθεί το παράγωγο υλικό δωρεάν.
Video Player.  Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, βελτιώσετε, καταργήσετε, παρεμβάλετε με, ή αλλοιώσετε με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε τμήμα του Video Player, την υποκείμενη τεχνολογία στην οποία βασίζεται, τον μηχανισμό διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, συσκευή, ή άλλο μηχανισμό προστασίας του Περιεχομένου ή του μηχανισμού ελεγχόμενης πρόσβασης, η οποία ενσωματώνεται στο Video Player.
Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει, ενδεικτικά, απενεργοποίηση, μηχανισμούς αντίστροφης ανάκτησης σχεδιασμού (reverse engineering), τροποποίηση, παρεμβολή με ή αλλιώς παράκαμψη του Video Player με οποιονδήποτε τρόπο που επιτρέπει στους χρήστες να δούν το Περιεχόμενο χωρίς:


Κυριότητα Συμφωνείτε ότι η Odeon έχει την κυριότητα και διατηρεί όλα τα δικαιώματα της διαδικτυακής υπηρεσίας pameodeon και του Περιεχομένου του. Επίσης συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο, στο οποίο έχετε πρόσβαση για θέαση στο πλαίσιο της υπηρεσίας pameodeon και οι εφαρμογές μέσω των οποίων είναι προσβάσιμη η υπηρεσία pameodeon ανήκει ή ελέγχεται από την Odeon και εξουσιοδοτημένους από την Odeon δικαιοπαρόχους. Ηυπηρεσία pameodeon και το Περιεχόμενο προστατεύονται από τον Νόμο.
Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Mobile/Tablet) και Smart TV Οι εφαρμογές της υπηρεσίας pameodeon θα είναι διαθέσιμες σύντομα (έως το τέλος Β τριμήνου 2013) μέσω του App Store της Apple, Android store της Google ενώ η εφαρμογή για Smart TV μέσω της Samsung Smart TV Hub (συμβατή με μοντέλα Samsung Smart TV 2011,2012,2013).
Η χρήση των εφαρμογών αυτών υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και με τη χρήση των εφαρμογών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς και ότι θα χρησιμοποιήσετε της εφαρμογές της υπηρεσίας pameodeon με υπεύθυνο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, και όχι με τρόπο που βλάπτει ττην ODEON A.E., ή οποιαδήποτε από της θυγατρικές της.
Είναι ευθύνη του χρήστη-User να εξασφαλίσει οτι το κινητό του / συσκευές του tablet και Samsung Smart TV πληρούν τις προδιαγραφές που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές της υπηρεσίας pameodeon. Για αυτό το λόγο διατίθεται Video δοκιμαστικής λειτουργίας (Demo video) για ελεύθερη πρόσβαση και μηδενικού κόστους θέασης. Για οποιαδήποτε αίτημα υποστήριξης και ερωτήσεων που αφορούν στις εφαρμογές Samsung Smart TV App, iOS app ή Android App, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία pameodeon στο email: support@pameodeon.gr , ή την εξυπηρέτηση πελατών ((210) 6786000 & 801 11 60000) και όχι με τα κανάλια υποστήριξης Πελατων των συνεργαζόμενων εταιρειών, όπως, Google, Apple και Samsung.
Οι υποχρεώσεις σας.  Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την υπηρεσία Pameodeon ασφαλή και διαθέσιμη για όλους, όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε τους ίδιους κανόνες. Εσείς και οι άλλοι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Pameodeon για νόμιμους, μη εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και αποδεκτούς σκοπούς μόνο. Η δέσμευσή σας στην αρχή αυτή είναι κρίσιμη. Συμφωνείτε να τηρείτε τους παραπάνω περιορισμούς σχετικά με την Υπηρεσία, το Περιεχόμενο, το Video Player και τις εφαρμογές μέσω των οποίων είναι προσβάσιμη η υπηρεσία pameodeon και περαιτέρω συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήστε την υπηρεσία pameodeon κατά τρόπο που: :

Αν η Odeon διαπιστώσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι κάποιος παραβιάζει, οποιονδήποτε από αυτούς τους Ορους, θα μπορεί (i) να ενημερώσει, και (ii) να κάνει χρήση τεχνικών μέτρων για να εμποδίσει ή να περιορίσει την πρόσβασή ή τη χρήση στην υπηρεσία pameodeon. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε να σταματήσετε αμέσως τη πρόσβαση ή τη χρήση με οποιοδήποτε τρόπο (ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση ή χρήση) της pameodeon υπηρεσίας, και συμφωνείτε να μην παρακάμψετε, ή αποφύγετε, τέτοιους περιορισμούς, ή αλλιώς να αποκαταστήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση.
Spam / Μη ζητηθείσα επικοινωνία.  Γνωρίζουμε πόσο ενοχλητικό και εκνευριστικό μπορεί να είναι το να λάβετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail ή instant messages) από ανθρώπους που δεν γνωρίζετε. Ως εκ τούτου, κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία pameodeon για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με χρήστες για τους σκοπούς της αποστολής, ή για να διευκολύνει ή να ενθαρρύνει την αποστολή, μαζικών μηνυμάτων ή άλλων επικοινωνιών. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς μπορούμε να λάβουμε οποιαδήποτε τεχνικά διορθωτικά μέτρα για την αποτροπή spam ή ανεπιθύμητων μαζικών αποστολών emails ή άλλο τρόπο επικοινωνίας που επηρεάζει την είσοδο, τη χρήση, της υποδομής υπολογιστών μας ή δικτύων επικοινωνιών.
Καταφόρτωση (Downloads)   Προκειμένου να κάνετε χρήση της υπηρεσίας pameodeon ή να έχετε πρόσβαση σε κάποιο Περιεχόμενο, μπορεί να λάβετε ειδοποίηση ότι είναι απαραίτητο να κατεβάσετε λογισμικό ή άλλο υλικό ή να συναινέσετε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις,άν δεν ορίζεται διαφορετικά από τους εν λόγω πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, που ενσωματώνονται σε αυτούς τους Όρους.
Αναστολή / Διακοπή
Παρότι φροντίζουμε για την υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, μπορεί να υπάρξει ανάγκη για συντήρηση υποδομών οπότε, να ανασταλεί, ή να διακοπεί προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος των pameodeon υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου και των συσκευών μέσω των οποίων η υπηρεσία pameodeon είναι προσβάσιμη), σε σχέση με οποιονδήποτε ή όλους τους χρήστες, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Αποδέχεστε ότι Odeon μπορεί να το πράξει κατά την κρίση της. Συμφωνείτε επίσης, ότι, η Odeon δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας pameodeon, και εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και η Odeon αναστείλει ή διακόψει την υπηρεσία pameodeon μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να σας παράσχει πίστωση, ή επιστροφή, έκπτωση ή άλλη μορφή αποζημίωσης (για παράδειγμα, μπορούμε να παρέχουμε πρόσθετα Credits στο λογαριασμό σας), σύμφωνα με το τμήμα 4 κατωτέρω.
Ωστόσο, εάν η Odeon τερματίσει τον λογαριασμό σας ή αναστείλει ή διακόψει την πρόσβασή σας στην pameodeon υπηρεσία λόγω παραβίασης αυτών των Όρων, τότε δεν θα δικαιούσθε τέτοια πίστωση, η επιστροφή, έκπτωση ή άλλο αντάλλαγμα.
Τέλη πρόσβασης διαδικτύου Είστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα που θα προκύψουν, για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Εξυπηρέτηση Πελατών Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να σας βοηθήσουμε, σας παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: (210)6786400 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00) & support@pameodeon.gr

 

ΧΡΕΩΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στη θέαση περιεχομένου video stream θα πρέπει να επιλέξετε την ταινία που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε από τον κατάλογο των διαθέσιμων ταινιών της υπηρεσίας μας.
Έχετε α) τη δυνατότητα προαγοράς προγράμματος πολλαπλών θεάσεων, επιλέγοντας το ποσό πληρωμής της προτίμησής σας, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που παρατίθεται κατωτέρω.
β) τη δυνατότητα ενοικίασης μίας μεμονωμένης ταινίας για θέαση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που παρατίθεται κατωτέρω υπό την κατηγορία 'Απλή Θέαση'.
Η χρέωση στον λογαριασμό σας γίνεται κατά την οριστικοποίηση και αποστολή των στοιχείων της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας. Η αξία του εκάστοτε επιλεγμένου προγράμματος προστίθεται στον λογαριασμό τον οποίο τηρείτε και δημιουργήσατε κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία pameodeon.
Κάθε φορά που αιτείστε την εκπομπή ενός Video stream για να απολαύσετε μία ταινία και πριν την οριστικοποίηση της εκπομπής, σας κοινοποιείται το ποσό το οποίο θα αφαιρεθεί από τον pameodeon λογαριασμό σας και το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος θέασης της συγκεκριμένης ταινίας. Το κόστος θέασης δεν είναι ίδιο για όλες τις ταινίες αλλά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την οικονομική κατηγορία που εντάσσεται η ταινία σύμφωνα με εμπορικά κριτήρια.
Η αφαίρεση της αξίας της εκάστοτε επιλεγμένης ταινίας από τον pameodeon λογαριασμό σας γίνεται τη στιγμή που ξεκινά για πρώτη φορά η λειτουργία εκπομπής της συγκεκριμένης ταινίας μέσω του video player. Εχετε το δικαίωμα πρόσβασης στη συγκεκριμένη ταινία για τις 48 επόμενες ώρες από την πρώτη έναρξη προβολής της.
Αποδέχεστε ότι ο pameodeon λογαριασμός σας είναι για προσωπική χρήση και περιορίζεται σε ένα και μοναδικό ταυτόχρονο stream κάθε χρονική στιγμή. Επίσης αποδέχεστε ότι για διάφορους λόγους, όπως περιορισμοί που προέρχονται από συμβόλαια δικαιωμάτων χρήσης,περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο από ένα μέσο μπορεί να μην είναι προσβάσιμο από άλλο. Δεδομένου ότι η υπηρεσία pameodeon παρέχεται σε πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές για λόγους αναφοράς και προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός των όρων χρήσης, μία ημερολογιακή ημέρα αρχίζει στις 12 πμ EET και τελειώνει στις 11:59 μμ EET την ίδια ημερολογιακή ημέρα.
Το σύνολο των κινήσεων του λογαριασμού σας, είτε πιστωτικών κινήσεων αγοράς προγράμματος είτε χρεωστικών κινήσεων θέασης ταινιών Video εμφανίζονται αναλυτικά στην οθόνη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ » ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ η οποία εμφανίζεται ως επιλογή στο κεντρικό μενού της υπηρεσίας μετά την επιτυχή είσοδό σας (login) στην υπηρεσία pameodeon.
Προκειμένου να υλοποιηθεί ολοκληρωμένα η «παράδοση» της υπηρεσίας μέσω διαδικτύου δηλώνετε ότι αποδέχεστε την παραλαβή του τιμολογίου/απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε ηλεκτρονικη μορφή με αποστολή από την υπηρεσία pameodeon στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή ή μέσω πρόσβασής σας στις αναλυτικές κινήσεις του λογαριασμού σας pameodeon (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ » ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ).
Η αγορά δύο εκπτωτικών προγραμμάτων δεν ισοδυναμούν στην αγορά μεγαλύτερου εκπτωτικού προγράμματος, επομένως διατηρούνται οι τιμές που καταγράφονται ανά εκπτωτικό πρόγραμμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT
PREMIER

Νέες Κυκλοφορίες

Ταινίες Καταλόγου

Ντοκυμαντέρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απλή Θέαση

2,50 €

2,00 €

1,40 €

0,65 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT
PREMIER

Νέες Κυκλοφορίες

Ταινίες Καταλόγου

Ντοκυμαντέρ

 

 

Πρόγραμμα

 

 

 

 

 

5 €

2,50 €

2,00 €

1,33 €

0,62 €

 

 

10 €

2,50 €

2,00 €

1,26 €

0,59 €

 

 

20 €

2,50 €

2,00 €

1,19 €

0,55 €

 

 

30 €

2,50 €

2,00 €

1,12 €

0,52 €

 

 

40 €

2,50 €

2,00 €

1,05 €

0,49 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Με την εγγραφή σας και τη δημιουργία ενός λογαριασμού με εμάς, αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω.
Όλα τα στοιχεία εγγραφής που υποβάλλετε πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
Φυλάξτε τον κωδικό πρόσβασης σας (password) εμπιστευτικό. Δεν θα πρέπει να τον αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο της pameodeon. Είστε υπεύθυνος για κάθε χρήση του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, γι ' αυτό παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί και να διαφυλάσετε την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασής σας.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας το ταχύτερο δυνατό εφόσον γνωρίζετε, ή υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Μην παραλείψετε επίσης, να μας ενημερώσετε αν υπάρχει αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Μπορείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας επιλέγοντας το 'Απενεργοποίηση του λογαριασμού μου'.
Η ODEON Group διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στον άμεσο τερματισμό ή περιορισμό του λογαριασμόσας ή τη χρήση της υπηρεσίας pameodeon ή και την πρόσβαση σε περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη, αν η Odeon κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, νόμο, κανονισμό ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που θίγει την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τερματίσουμε το λογαριασμό σας ή τη χρήση της υπηρεσίας pameodeon ή την πρόσβαση σας σε περιεχόμενο, εφόσον η χρήση αυτή δημιουργεί ένα αδικαιολόγητο φόρτο στα δίκτυα ή τους διακομιστές μας.